استیضاح
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
پس از رأی گیری در جلسه علنی شورای شهر؛
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
پس از جلسه پرحاشیه اعضای شورای شهر ورامین؛
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

گزارش تصویری
جستجو